ÖKV (numera ÖKK) arbetade under våren 2015 med en förstudie finansierad av ESF-rådet. FRAS står för framtidens samhälle och det var kring detta förstudien fokuserade.

Sverige är ett land med stor mångfald bland sin befolkning. Samtidigt som detta är en styrka finns det utsatta grupper som har svårare att helt integreras i samhället, som t.ex. ungdomar och personer med annan etnisk bakgrund eller funktionshinder.

Projektet som förstudien ämnade resultera i, syftade till att bryta igenom barriärer och integrera dessa grupper i samhället. Detta genomfördes genom att arbeta med äldre metoder för integration så att de bättre skulle passa behoven i ett samhälle med snabb teknologisk utveckling.

I dagens uppkopplade verklighet finns det större behov av interaktion och snabb respons. Öppna Kanalen besitter en unik position och möjlighet att utveckla plattformar som kan förbättra positionerna för alla nämnda befolkningsgrupper.

Genom förstudien skulle behov identifieras och möjligheter utvecklas för en plattform där moderna verktyg för media och kommunikation används som ett sätt att skapa sysselsättning och kompetensutveckling för utsatta grupper, och genom detta minska utanförskap.