Stadgar Öppna Kanalen Kronoberg
Organisationsnummer: 802428-6711

Antagna vid konstituerande årsmöte 2020-03-25 samt extra årsmöte 2020-09-16.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Föreningen Öppna Kanalen Kronoberg.

§ 2 Säte
Växjö Kommun

§ 3 Ändamål
Öppna Kanalen Kronoberg en ideell förening som är demokratiskt uppbyggd, vars ändamål är:

  • att vara en öppen plattform för elektronisk produktion av rörlig bild och ljud och distribution via TV och radio, samt Internet. Föreningen bygger på demokratiska värderingar och har som syfte att bidra till en vidgad samhällsdebatt.
  • att verka för vidaste möjliga yttrandefrihet, utifrån en demokratisk grundsyn där alla människors lika värde respekteras.
  • att skapa möjlighet för föreningar, myndigheter och organisationer att informera om sina resp. verksamheter. 
  • att erbjuda sina medlemsorganisationer utbildning och teknikstöd i samband med sändning av egenproducerade TV-program.
  • att hyra ut inspelnings- och redigeringsutrustning.
  • att tillhandahålla TV-studio för sändningar på det lokala TV-nätet till ett rimligt pris.
  • att erbjuda möjligheter till sysselsättning och arbetsträning för funktionshindrade, långtidsarbetslösa och andra som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
  • att i mån av resurser verka för och delta i både nationellt och internationellt samarbete med andra “public access”-kanaler
  • att verka för att sända i det digitala marknätet

§ 4 Oberoende
Verksamheten är icke-kommersiell, ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och är partipolitiskt och religiöst oberoende. För innehåll i programmen ansvarar dock respektive medlem.

§ 5 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret ska vara mellan 1 januari och 31 december.

§ 6 Medlemskap
6.1 Medlem är den som vill verka i Öppna Kanalen Kronobergs anda, följa stadgarna och som har betalt årlig medlemsavgift.
6.2 Medlemskapet är öppet och kan fås av varje i Kronobergs län förankrad sammanslutning, förening, företag eller institution som önskar sända lokal-TV och som erlagt medlemsavgift. Som institution räknas kommunal-, landstings- eller statlig förvaltning, eller enskild ekonomisk enhet (t ex skola, teater, vårdhem, flyktingförläggning eller reningsverk). Medlemskap förpliktar inte till produktion av lokal-TV-sändningar eller till ekonomiskt ansvar för dessa.
6.3 Med paraplyorganisationer och offentliga institutioner kan avtal slutas, som reglerar sändningsrätt och kostnader.
6.4 Det är också möjligt att bli medlem som privatperson.
6.5 Styrelsen bestämmer rutiner för ansökan om medlemskap.
6.6 Årsmötet bestämmer kostnad för medlemskap.
6.7 Förening, sammanslutning, företag eller institution som nekats medlemskap kan överklaga på årsmötet.
6.8 Medlem som motverkar föreningens ändamål, även i programverksamheten, kan uteslutas av styrelsen. 

§ 7 Sändningsrätt
7.1 Medlem har rätt att sända, men får inte överlåta sändningsrätten till icke-medlem.
7.2 Icke-medlem har rätt att sända, men till en kostnad som bestäms av styrelsen.
7.3 TV-program som sänds i Öppna Kanalen ska följa de tekniska krav som styrelsen fastställt.
7.4 Styrelsen beslutar vilken sändningskostnad som ska gälla medlem och icke-medlem.
7.5 Styrelsen har rätt att neka medlem att sända och utesluter därmed medlemmen.
7.6 Styrelsen har rätt att neka icke-medlem att sända.
7.7 Icke-medlem som nekas sändningstid får överklaga styrelsens beslut på årsmötet.
7.8 Kommersiell reklam får ej sändas. 

§ 8 Utgivare
8.1 Styrelsen utser ansvarig utgivare, vilket alltid ska anmälas till Myndigheten för press, radio och tv.
8.2 Föreningens ansvarige utgivare svarar för Öppna Kanalen Kronobergs egenproducerade program.
8.3 Utgivare kan utse ställföreträdande utgivare för speciella program och sändningar, vilket alltid ska anmälas till Myndigheten för press, radio och tv.
8.4 Medlem och icke-medlem som vill sända måste utse ställföreträdande ansvarig utgivare inom sin egen organisation, i enlighet med Myndigheten för press, radio och tvs regler.
8.5 Öppna Kanalens ansvarig utgivare kan påta sig ansvaret för medlems enstaka sändning, om rimlig tid ges för granskning och godkännande före sändningstillfället.
8.6 Program som icke-medlem vill sända måste alltid granskas av ansvarig utgivare före sändning.
8.7 För medlem som önskar nyttja sin rätt att sända återkommande TV-program, är medlems ställföreträdande ansvarige utgivare ansvarig för programmen. Kopia på beslut om godkänd ställföreträdande ansvarig utgivare ska lämnas till styrelsen före första sändningstillfället.
8.8 Utgivare äger rätten att ensam stoppa eller neka sändning av program.
8.9 De ansvariga utgivarna ansvarar, förutom inför lagen, även moraliskt inför styrelse och årsmöte för att lagar, förordningar och etiska regler följs.
8.10 Om förtroendet bryts kan styrelsen med omedelbar verkan dra in möjligheterna för sådan person att fortsättningsvis vara ansvarig utgivare.

§ 9 Styrelsen och dess verksamhet
9.1 Styrelsen leder föreningens arbete och ska, förutom att efterfölja och genomföra målen i § 3, även ansvara för: att förvalta föreningens tillgångar, juridiska och avtalsmässiga åtaganden, att föra medlemsförteckning, bidragsansökningar, medlemsvärvning och beslut som tas på föreningsstämmor och övrig verksamhet.
9.2 Styrelsen består av 3-7 ledamöter och upp till 2 suppleanter, och väljs av årsmötet.
9.3 Suppleanterna inträder vid ordinarie styrelseledamots förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda. Suppleanter är dock även i övriga fall välkomna att delta vid styrelsemöte, men då endast med yttrande- och förslagsrätt.
9.4 Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet.
9.5 Mandatperioden för styrelsen löper mellan två ordinarie årsmöten.
9.6 Ledamöterna ska vara persontillsatta poster, som kan nomineras av medlemmarna.
9.7 Medlemsorganisationer har rätt att nominera till styrelsen.
9.8 Ordförande utses av årsmötet. Kassör och övriga funktioner av styrelsen.
9.11 Styrelsen har kollektivt arbetsgivaransvar gentemot den personal som föreningen anställer.
9.12 Styrelsen nominerar ledamot eller annan representant till Riksförbundet Öppna Kanalers styrelse.
9.14 Styrelsen kan utse utskott och kommittéer för särskilda behov som uppkommer. Deltagare i dessa utskott och kommittéer behöver inte vara med i styrelsen.
9.15 Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ordinarie ledamöter eller dess suppleanter, inklusive ordföranden, är närvarande.
9.16 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligen inlämnas till styrelseordföranden. Uppsägningstiden är en månad. Avgående ledamot ersätts av suppleant i den ordning de är valda på årsmötet.
9.17 Styrelsen fattar sina beslut på ordinarie möten, men kan också bereda och fatta beslut via digital kommunikation. Digitala beslut ska konfirmeras och protokollföras på nästkommande styrelsemöte. För beslut krävs enkel majoritet.
9.18 Styrelsen kan vid behov adjungera ytterligare personer till styrelsen.

§ 10 Firmatecknare
Styrelsen ska i sin helhet teckna firma eller utse två firmatecknare, vilka tecknar firma två personer i förening.

§ 11 Revisorer
11.1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisor.
11.2 Valbar är person som inte sitter i styrelsen.
11.3 Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
11.4 Då omsättningen överstiger 500 000 kr ska av styrelsen anlitad auktoriserad revisor granska räkenskaperna.

§ 12 Valberedning
12.1 Årsmötet väljer två eller flera valberedare inför det kommande verksamhetsåret. Årsmötet kan även delegera uppgiften att utse valberedning till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för innevarande verksamhetsår. Valberedningen skall under verksamhetsåret följa styrelsens arbete för att kunna bilda sig en uppfattning om ledamöternas funktion och arbete.
12.2 Styrelsen har rätt att göra kompletteringsval till valberedningen om någon väljer att lämna sitt uppdrag.
12.3 Valberedare får ej kandidera till förtroendeuppdrag som valberedningen är satt att nominera till.
12.4 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.
12.5 Valberedningen skall till föreningens ordinarie årsmöte nominera följande poster:
- Ordförande, ledamöter och suppleanter enligt §10 Styrelsen.
- Revisorer enligt §12 Revisorer.
Föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.
12.6 Kandidaturer till poster enligt ovan, utöver valberedningens nomineringar, skall vara föreningens ordförande tillhanda senast 10 dagar före årsmöte där val hålles. Dessa motkandidaturer skall anslås i föreningens lokaler, webbsida och sociala medier senast 9 dagar före årsmöte där val hålles.

§ 13 Föreningens beslutande organ
Föreningens beslutande organ har makt enligt följande rangordning:
13.1 Årsmöte
13.2 Extra årsmöte
13.3 Styrelse genom fysiska eller digitala möten.

§ 14 Ordinarie årsmöte
14.1 Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
14.2 För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
14.3 Vid årsmöte har varje medlem som senast fyra (4) veckor före årsmötet uppfyllt kriterierna för medlemskap och som är närvarande på årsmötet yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Årsmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande- och förslagsrätt för visst ärende. En röst per medlem.
14.4 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet.
14.5 Dagordning, motioner och övriga handlingar, så som motkandidaturer till valberedningens förslag, som ska tas upp på årsmötet ska vara medlemmarna tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.
14.6 Årsmötet är beslutsmässigt då minst 5 procent av medlemmarna är närvarande.
14.7 Alla frågor som behandlas på årsmötet avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje medlem med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet.
14.8 Följande ärenden ska alltid tas upp på ordinarie årsmöte:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av årsmötets ordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorsberättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner
13. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse samt kandidaturer utöver valberedningens nomineringar
14. Val av styrelse och suppleanter
15. Val av revisor
16. Val av valberedning
17. Val av representant till Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige
18. Medlemsavgifter, sändningsavgifter
19. Verksamhetsplan
20. Budget
21. Övriga ärenden
22. Årsmötets avslutande

§ 15 Extra årsmöte
15.1 För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
15.2 Dagordning, motioner och övriga handlingar som ska tas upp på det extra årsmötet ska vara medlemmarna tillgängliga senast en vecka innan det extra årsmötet.
15.3 Extra årsmöte ska hållas om en majoritet av styrelsens ledamöter eller en tredjedel av medlemmarna så önskar, om ny ordförande och/eller kassör måste väljas mellan ordinarie årsmöten, eller om revisor så begär.
15.4 På extra årsmöte får utöver punkterna Mötets behörighet Val av mötets ordförande Val av mötets sekreterare Val av två personer att justera mötets protokoll Övriga frågor endast de frågor som angivits i kallelsen behandlas. 

§ 16 Uteslutning
16.1 Styrelsen äger rätt – i avvaktan på årsmötesbeslut – att utesluta medlem som bryter mot Öppna Kanalen Kronobergs stadgar eller på annat sätt skadar föreningen.
16.2 Utesluten medlem får ej tillbaka medlemsavgift.
16.3 Utesluten medlem kan överklaga uteslutning på årsmöte.

§ 17 Stadgeändring
17.1 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
17.2 Ändring av föreningens stadgar som rör någon av följande paragrafer kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, med minst en månad emellan mötena:
Ändamål (§3)
Oberoende (§4)
Stadgeändringar (§21)
Upplösning (§23)

§ 18 Överskott
Eventuellt överskott i budgeten återinvesteras i föreningen.

§ 19 Upplösning
19.1 Förslag om föreningens upplösning får endast tas upp på ett årsmöte.
19.2 Det måste framgå tydligt i kallelsen att detta ärende skall behandlas på årsmötet.
19.3 Förslaget om upplösning ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat.
19.4 Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten, och vid bägge årsmötena ska beslutet godkännas av minst 2/3 (två tredjedelar) av avgivna röster vid mötet.
19.5 Minst tre månader ska förflyta mellan dessa båda årsmöten.
19.6 Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar inte godkänner detta.
19.7 Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar tillfalla en verksamhet med liknande syfte/ändamål som föreningen. Till vem och hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet. Föreningens tillgångar får ej tillfalla privatpersoner.
19.8 Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Ladda ner stadgarna