1. Mötets behörighet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera mötets protokoll
 6. Val av rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 8. Ekonomisk berättelse för föregående år
 9. Revisorernas berättelse för föregående år
 10. Frågan om ansvarsfrihet för det föregående årets styrelse
 11. Motioner och styrelsens yrkanden
 12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 13. Val av styrelse, kassör och ordförande
 14. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen
 15. Val av styrelsesuppleanter för ett år
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning och sammankallande valberedare
 18. Årets verksamhetsplan
 19. Medlemsavgifter, sändningsavgifter
 20. Årets budget
 21. Övriga frågor

Tillbaka till årsmötessidan