Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Asserfors (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Lars Oscarsson (S)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Westergren (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Magnus Marvéus (FP)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Dan Koraeus (V)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Magnus Marvéus (FP)

Talare

Anders Westergren (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Susanne Asserfors (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Magnus Marvéus (FP)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Anders Westergren (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kenneth Kallin (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Inledning

1. Sammanträdets kungörande

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Val av ledamot till Samordningsförbundet FINSAM

5. Förslag till ny bolagsordning för Höörs Fastighets AB

6. Förvärv av mark, fastigheten Hällbo 17, del av

7. Badets inträdesavgifter våren 2015

8. Begäran om utbetalning av partistöd 2015 till SPI Välfärden

9. Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Höörs kommun, nu fråga om halvtidsarvodering av kommunalråd från och med den 1 januari 2015

10. Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande

11. Svar på motion, Extra stämma för Höörs fastighets AB

12. Svar på motion ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun”

13. Svar på motion, om att ta bort anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler

14. Svar på motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör

15. Anmälningar