Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jenny Johansson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hasse Bengtsson

Talare

Eva Hallgren Larsson

Talare

Kauko Antbacke (KD)

Talare

Eva Hallgren Larsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Hallgren Larsson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Eva Hallgren Larsson

Talare

Hasse Bengtsson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Birgitta Rydberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lennart Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Birgitta Rydberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johnsson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Christina Utterström

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Christina Utterström

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Christina Utterström

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Christina Utterström

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Tommy Everthsson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Öhling (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Anita Lindstedt (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Tommy Everthsson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Mötets öppnande

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.

Max 30 minuter är avsatt för allmänhetens frågestund.

4. Information från Kronobergs luftvårdsförbund

Redogörelse

Kronobergs luftvårdsförbund informerar kommunfullmäktige om luftvårdsförbundets organisation m.m.

5. Information om flyktingsituationen

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ledamöter får information om flyktingsituationen.

6. Anmälan av medborgarförslag

6a) medborgarförslag

6b) medborgarförslag

7a) Anmälan av motion (SD) om riktlinjer vid hämtning på förskola

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs för att det idag sker alltför ofta att ett äldre ej myndigt syskon hämtar yngre syskon på förskolan istället för föräldrarna. På vissa förskolor sker detta så pass ofta att personalen har förlorat kontakten med föräldrarna till barnet. Utöver förlusten av den viktiga kontakt mellan föräldrar och förskolans personal skriver motionären att fara för barnet kan uppstå i trafiken då det äldre syskonet förväntas ha koll på såväl trafikerad gata som sitt yngre syskon.

Motionären föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige beslutar att kommunen tar fram riktlinjer syftandes till att reglera äldre syskons hämtning/lämning av sina yngre syskon på förskolan.

7b) Anmälan av motion (SD) om studiebesök i skolor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion föreslår Benny Lund Johansson (SD) att kommunfullmäktige beslutar att uppdra lämplig nämnd, att i dialog med skolorna, finna lämpliga lösningar som underlättar inbjudning av föräldrar att tala om sina yrken och/eller arrangera studiebesök på sina jobb.

7c) Anmälan av motion (AA) angående väg- och parkering vid Spånens badplats

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs för att underhållet av vägen till Spånens badplats och parkering under en lång tid har varit undermålig. Vad som krävs för att till fullo kunna erbjuda Alvestaborna drägliga förutsättningar när man utnyttjar friluftsbadet är att både parkering och vägbana får en ytbeläggning. Samtidigt bör samma åtgärd vidtas på parkeringen vid elljusspåret.

Med anledning av ovanstående föreslår motionären följande:

  1. att vägen från Fornvägen till Spånens badplats får en ytbeläggning till sommaren 2016,
  2. att parkeringen vid badet iordningställs och ytbeläggs,
  3. att parkeringen vid el-ljusspåret ytbeläggs,
  4. att avrinning av regnvatten på gångvägen till badet anordnas.

7d) Anmälan av motion (AA) om övervakningskameror vid Sjöparken

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Jan Johansson (AA) föreslås att kommunen begär tillstånd att få sätta upp övervakningskameror på stationen och parkeringsplatsen i Sjöparken efter en lång tids skadegörelse på dessa platser.

8. Aktuellt från revisorerna

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

9. Information från ordföranden

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

10. Enkel fråga till ordförande i utbildningsnämnden angående effektiviseringskrav

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Redogörelse

Benny Lundh Johansson (SD) ställer följande fråga till utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson: Är målet av denna effektiviseringsplan att göra det ännu sämre än vad det är idag för lärare, lärarinnor, elever och föräldrar? 

10b) Enkla frågor till Per Ribacke från Benny Lundh Johansson (S)

Hur garanterar ni flickornas säkerhet i skolorna i alvesta kommun?

Hur hanteras händelser med exempelvis sexuellt ofredande?
Vill se handlingsplaner.

Jag vill veta om det har skett några incidenter av liknande slag?

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun, Benny Lundh Johansson

11. Delårsrapport per augusti 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. godkänna delårsrapport augusti 2015 med helårsprognos,
  2. besluta att ge varje nämnd i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet på budget i balans,
  3. återrapportering ska ske månatligen till kommunstyrelsen.

Redogörelse

Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på knappt två miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period år 2014 var 21 miljoner kronor. Prognosen för år 2015 indikerar ett negativt helårsresultat på drygt 23 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor sämre än budget. Verksamheten prognostiserar underskott (-40 mnkr) och gemensam finansiering överskott (+5 mnkr) vid årets slut. Jämfört med föregående uppföljning per maj har prognosen försämrats med 4 miljoner kronor. Det prognostiserade negativa resultatet för året och förutsättningar i övrigt ställer krav på fortsatta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans. 

12. Planuppdrag och startbesked för Spåningslanda, etapp 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked, enligt bifogad projektplan, för iordningställande av ca 25 tomter inom befintlig detaljplan för Spåningslanda.

Investeringsutgiften beräknas totalt uppgå till 8,6 miljoner kronor år 2016, varav 1,2 miljoner kronor avser taxefinansierad verksamhet (VA). Kapitalkostnader och löpande driftkostnader avseende taxefinansierad del av investeringen finansieras av VA-kollektivet.

Skattefinansierad del uppgår därmed till 7,4 miljoner kronor i investeringsutgift samt beräknade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta 2,5 %) och löpande driftkostnader för underhåll uppskattas till totalt cirka 500 tkr årligen. Finansiering av dessa kostnader sker inom ramen för Strategiska åtgärder enligt Mål & Budget 2016. Budgetkompensation till nämnden för samhällsplanering sker när investeringen avslutas och definitiv kostnadseffekt kan beräknas. Budgetomfördelningen fastställs i särskilt beslut.

Redogörelse

Under 2014 och 2015 har genomförandet av detaljplanen för Spåningslanda påbörjats. Detaljplanen möjliggör nyetablering av bostäder. De första gatorna är idag färdigställda och bedömningen är att genomförandet av den kvarvarande delen av detaljplanen behöver sättas igång för att utbud ska överensstämma med efterfrågan (bil. 2). Utbyggnaden innebär verksamhetsutökning och kompensation för drift- och kapitalkostnader kommer erfordras.

För att kunna tillhandahålla mark för nybyggnation av bostäder även vid den tidpunkt då hela den första etappen är genomförd och utbyggd föreslås vidare planläggning av mark för bostadsändamål och för verksamhetsområde (bil. 1). Förslaget är förenligt med Alvesta kommuns översiktsplan, antagen 2008-10-28. Området angränsar riksintresseområde för kulturmiljövård vilket kommer att behöva beaktas i planläggningen. 

13. Riktlinjer för utbildningsstöd till förtroendevalda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående riktlinjer för utbildningsstöd till förtroendevalda med Tomas Hedeviks (S) ändringsyrkande.

Redogörelse

Personalavdelningen har fått i uppdrag av personalutskottet att ta fram förslag till riktlinjer för användandet av utbildningsstöd. Utbildningsstöd är 5000 kr per mandat och år. Förslag till riktlinjer: Utbildningsstödet får användas för kurser, konferenser, studiebesök som rör det kommunala förtroendeuppdraget. Utbildningsstödet får användas till kostnader för kurs- och konferensavgifter, hotellkostnader och resekostnader. Under kursen/konferensen eller studiebesöket utgår inget arvode eller andra ersättningar från kommunen. Beslut om utbildningsstöd fattas av respektive gruppledare. I beslutet ska tydligt framgå vilken förtroendevald som avses, programinnehåll och omfattning. För de kostnader som ska ersättas ska det bifogas kopia på fakturor och kvitton. Ersättning för kostnaderna betalas ut till respektive parti. Beslut skickas till kanslichefen som attesterar utbetalningen. Kostnader som ska belasta innevarande år ska vara kanslichefen till handa senast den 15 december innevarande år. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 § kommunallagen. I denna redovisning ska ingå hur utbildningsstödet använts. Om en nämnd beslutar om att ledamöter ska delta i kurs, konferens eller studiebesök så ska dessa kostnader tas av nämndens budget. Kommunstyrelsen beslutar 13 oktober 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående riktlinjer för utbildningsstöd till förtroendevalda med Tomas Hedeviks (S) ändringsyrkande av ordet ”förtroendevald” i andra stycket andra meningen till ”individ”.

14. Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun 2015-2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun 2015-2020.

Redogörelse

Energi- och klimatstrategin ersätter energi- och klimatplanen som antogs av kommunfullmäktige 2011 (KF § 64/2011). Energi- och klimatstrategin inklusive handlingsplanen utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om energiplanering (1977:439) samt åtgärdsplan för Borgmästaravtalet.

Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att Alvesta kommun senast 2030 ska bli fossilbränslefritt och handlingsplanens åtgärder syftar till att uppnå detta mål. Energin skall användas effektivt och vara förnybar. Handlingsplanen innehåller åtgärder inom områdena satsning på förnybar energi och ny teknik, hushållning med energi och klimatgaser, fysisk planering för effektivare energianvändning, transporter och kommunikation samt klimatanpassning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 april att skicka ärendet på remiss till samtliga förvaltningar, bolag, berörda myndigheter samt gruppledarna. Remisstiden är 2015-05-20 – 2015-09-01. Ärendet bör därefter behandlas i arbetsutskottet i mitten av september. Med anledning av detta tas ärendet nu upp för behandling.

15. Igångsättande av byggprojektet Vislandabadet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att delegera igångsättande av byggprojektet Vislandabadet till kommunstyrelsen.

Redogörelse

Kommunstyrelsen beslutar 13 oktober att föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera igångsättande av byggprojektet Vislandabadet till kommunstyrelsen.

16. Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att informationen om ej besvarade motioner och medborgarförslag är lämnad och lägger ärendet till handlingarna.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag ske till fullmäktige i april och oktober.

Kommunledningskontoret har sammanställt en förteckning över de motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats.

Det finns 18 motioner som är obesvarade. Av dessa är 7 äldre än ett år. 6 obesvarade medborgarförslag finns, inget av dessa är äldre än ett år. 

17. Återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återrapporteringen är mottagen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 bör återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige ske till fullmäktige i april och oktober.

I en tjänsteskrivelse redogörs för de beslut fattade av kommunfullmäktige under perioden 2015-04-01 – 2015-09-30 där fullmäktige gett ett uppdrag till nämnd eller styrelse.

Medborgarförslag och motioner är inte inkluderade i återrapporteringen då detta redovisas särskilt till fullmäktige i enlighet med fullmäktiges arbetsordning. 

18. Rapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda beslut från omsorgsnämnden till handlingarna.

Redogörelse

Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda beslut från omsorgsnämnden enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade per den 30 september 2015. 

19. Anmälan från utbildningsnämnden om överskridande av budget 2015

Redogörelse 

Utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige om överskriden budgetram för 2015.

20. Besvarande av motion (AA) om väg 126

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas i arbetet med fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort och därmed anses motionen besvarad.

Redogörelse

Alvesta Alternativet föreslår i en motion att en ny trafikplats anläggs vid väg 25 väster om Orrakullen intill den nya biogasanläggningen samt en ny sträckning av väg 126. Vägens sträckning föreslås mellan ovanstående nämnd trafikplats vidare väster om Alvesta tätort och ansluta söder om Alvesta, strax norr om Hjälmaryd, till befintlig väg 126.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att Trafikverket har tagit fram en förstudie avseende väg 25, delen Sjöatorp-Forsa där mötesfri väg med mitträcke planeras. Projektet är uppdelat i två vägplaner, Trafikplats Alvesta väst samt mittseparering Sjötaorp – Forsa. En fördjupad utredning daterad 2004-06-01 har genomförts för Trafikplats Alvesta Väst och den visar på att en planskild trafikplats utgör bästa lösningen framför en cirkulationsplats. Trafikverket fastställer vägplanerna under november 2015, samtidig påbörjas arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag för en totalentreprenad. Om vägplanerna blir fastställda och inte överklagas beräknar Trafikverket att byggstart sker 2018.

Väg 707 som är den västra infarten till Alvesta utgör ett viktigt stråk för godstransporter söderut mot Karlshamn (väg 126). I kommunens översiktsplan pekar man på olägenheten att väg 126 går genom centrum och konstaterar samtidigt att utflyttningen har funnits med i diskussionerna länge men inte varit prioriterad i länstransportplanen.

Väg 25 och väg 126 är statliga vägar som Trafikverket äger och ansvarar för. Trafikverket är likaså väghållare för väg 707, sträckan mellan väg 25 och Fabriksgatan i Alvesta. Detta medför att de vägområden som motionen berör till stora delar inte är en del av vägnätet som Alvesta Kommun äger eller har ansvar för.

21a) Val av nämndeman (SD) i Växjö Tingsrätt under perioden 2016-2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som nämndeman i Växjö Tingsrätt för mandatperioden 2016-2019 utse Namn Namn (SD).

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 september att utse nämndmän i Växjö Tingsrätt under perioden 2016-2019. Sverigedemokraterna valde vid sammanträdet ingen nämndeman, varför ärendet tas upp vid dagens sammanträde.

21b) Val av ersättare i utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Namn Namn (S) till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Redogörelse

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september entledigades Rickard Björkman (S) från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att ny ersättare ska väljas vid dagens sammanträde. Med anledning av detta tas ärendet upp.

21c) Entledigande och val av ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Entlediga Mikael Johansson (M) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg,
  2. Utse Namn Namn (M) till ny ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg.

Redogörelse

Mikael Johansson (M) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg.

21d) Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Mötets avslutning

Alvesta Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 27 oktober kl. 18.30.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.