Antagna vid konstituerande årsmöte 2005-06-08

§ 1 Namn
Föreningens namn är Föreningen Öppna Kanalen Växjö.

§ 2 Säte
Växjö Kommun

§ 3 Ändamål
Att vara en öppen plattform för elektronisk produktion av rörlig bild och ljud och distribution via TV och radio, samt Internet. Föreningen bygger på demokratiska värderingar och har som syfte att bidra till en vidgad samhällsdebatt. Föreningens ändamål är:

 • att verka för vidaste möjliga yttrandefrihet, utifrån en demokratisk grundsyn där alla människors lika värde respekteras.
 • att skapa möjlighet för föreningar, myndigheter och organisationer att informera om sina resp. verksamheter. 
 • att erbjuda sina medlemsorganisationer utbildning och teknikstöd i samband med sändning av egenproducerade TV-program.
 • att hyra ut inspelnings- och redigeringsutrustning.
 • att tillhandahålla TV-studio för sändningar på det lokala TV-nätet till ett rimligt pris.
 • att erbjuda möjligheter till sysselsättning och arbetsträning för funktionshindrade, långtidsarbetslösa och andra som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 • att i mån av resurser verka för och delta i både nationellt och internationellt samarbete med andra “public access”-kanaler
 • att verka för att sända i det digitala marknätet

§ 4 Oberoende
Verksamheten är icke-kommersiell, ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och är partipolitiskt och religiöst oberoende. För innehåll i programmen ansvarar dock respektive medlem.

§ 5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret ska vara mellan 1 januari och 31 december.

§ 6 Medlemmar
6.1 Medlem är den som vill verka i Öppna Kanalen Växjös anda, följa stadgarna och som har betalt medlemsavgift.
6.2 Medlemskapet är öppet och kan fås av varje i Kronobergs län förankrad sammanslutning, förening, företag eller institution som önskar sända lokal-TV och som erlagt medlemsavgift. Som institution räknas kommunal-, landstings- eller statlig förvaltning, eller enskild ekonomisk enhet (t ex skola, teater, vårdhem, flyktingförläggning eller reningsverk). Medlemskap förpliktar inte till produktion av lokal-TV-sändningar eller till ekonomiskt ansvar för dessa.
6.3 Med paraplyorganisationer och offentliga institutioner kan avtal slutas, som reglerar sändningsrätt och kostnader.
6.4 Det är också möjligt att bli stödmedlem.
6.5 Styrelsen bestämmer rutiner för ansökan om medlemskap.
6.6 Föreningsstämma bestämmer kostnad för medlemskap.
6.7 Förening, sammanslutning, företag eller institution som nekats medlemskap kan överklaga på föreningsstämma.
6.8 Medlem som motverkar föreningens ändamål, även i programverksamheten, kan uteslutas av styrelsen. 

§ 7 Sändningsrätt
7.1 Medlem har rätt att sända, men får inte överlåta sändningsrätten till icke-medlem.
7.2 Icke-medlem har rätt att sända, men till en kostnad som bestäms av styrelsen.
7.3 TV-program som sänds i Öppna Kanalen ska följa de tekniska krav som styrelsen fastställt.
7.4 Styrelsen beslutar vilken sändningskostnad som ska gälla medlem och icke-medlem.
7.5 Styrelsen har rätt att neka medlem att sända och utesluter därmed medlemmen.
7.6 Styrelsen har rätt att neka icke-medlem att sända.
7.7 Icke-medlem som nekas sändningstid får överklaga styrelsens beslut på föreningsstämma.
7.8 Kommersiell reklam får ej sändas. 

§ 8 Utgivare
8.1 Styrelsen utser ansvarig utgivare, vilket alltid ska anmälas till Radio- och TV-verket.
8.2 Föreningens ansvarige utgivare svarar för Öppna Kanalen Växjös egenproducerade program.
8.3 Utgivare kan utse ställföreträdande utgivare för speciella program och sändningar, vilket alltid ska anmälas till Radio- och TV-verket.
8.4 Medlem och icke-medlem som vill sända måste utse ställföreträdande ansvarig utgivare inom sin egen organisation, i enlighet med Radio- och TV-verkets regler.
8.5 Öppna Kanalens ansvarig utgivare kan påta sig ansvaret för medlems enstaka sändning, om rimlig tid ges för granskning och godkännande före sändningstillfället.
8.6 Program som icke-medlem vill sända måste alltid granskas av ansvarig utgivare före sändning.
8.7 För medlem som önskar nyttja sin rätt att sända återkommande TV-program, är medlems ställföreträdande ansvarige utgivare ansvarig för programmen. Kopia på beslut om godkänd ställföreträdande ansvarig utgivare ska lämnas till styrelsen före första sändningstillfället.
8.8 Utgivare äger rätten att ensam stoppa eller neka sändning av program.
8.9 De ansvariga utgivarna ansvarar, förutom inför lagen, även moraliskt inför styrelse och årsmöte för att lagar, förordningar och etiska regler följs.
8.10 Om förtroendet bryts kan styrelsen med omedelbar verkan dra in möjligheterna för sådan person att fortsättningsvis vara ansvarig utgivare.

§ 9 Programråd
9.1 Ansvarig utgivare och alla ställföreträdande utgivare ska ingå i programrådet, med ansvarig utgivare som sammankallande.
9.2 Föreningsstämma kan till programrådet även utse personer som representerar medlemsförening, men som inte är ställföreträdande utgivare.
9.3 Programrådet bereder och föreslår programtablå.
9.4 Styrelsen beslutar om programtablå.

§ 10 Styrelsen och dess verksamhet
10.1 Styrelsen leder föreningens arbete och ska, förutom att efterfölja och genomföra målen i § 3, även ansvara för: att förvalta föreningens tillgångar, att föra medlemsförteckning, bidragsansökningar, medlemsvärvning och beslut som tas på föreningsstämmor och övrig verksamhet.
10.2 Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och minst fyra (4) ledamöter och minst tre (3) suppleanter.
10.3 Suppleanterna inträder vid ordinarie styrelseledamots förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda. Suppleanter är dock även i övriga fall välkomna att delta vid styrelsemöte, men då endast med yttrande- och förslagsrätt.
10.4 Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet.
10.5 Mandatperioder: ordförande ett år, ledamot väljs på två år där halva styrelsen väljs varje år. Suppleanter kan väljas på ett år.
10.6 Ledamöterna ska vara persontillsatta poster, som kan nomineras av medlemmarna.
10.7 Medlemsorganisationer har rätt att nominera till styrelsen.
10.8 Ordförande och kassör utses av årsmötet, övriga funktioner av styrelsen.
10.9 Kallelse till styrelsemöte ska ske senast sju dagar innan mötet.
10.10 Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter är närvarande.
10.11 Styrelsen har kollektivt arbetsgivaransvar gentemot den personal som föreningen anställer.
10.12 Styrelsen nominerar ledamot till Riksförbundet Öppna Kanalers styrelse.
10.13 Styrelsen ska utse ett arbetsutskott (AU) som bereder, driver och övervakar den dagliga verksamheten. AU ska bestå av minst två från ordinarie styrelse, samt företrädare för administration, produktion och teknik.
10.14 Styrelsen kan utse utskott och kommittéer för särskilda behov som uppkommer. Deltagare i dessa utskott och kommittéer behöver inte vara med i styrelsen. 

§ 11 Firmatecknare
Styrelsen ska i sin helhet teckna firma eller utse två firmatecknare, vilka tecknar firma två personer i förening.

§ 12 Revisorer
12.1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor och en revisorsuppleant.
12.2 Valbar är person som inte sitter i styrelsen.
12.3 Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
12.4 Då omsättningen överstiger 500 000 kr ska av styrelsen anlitad auktoriserad revisor granska räkenskaperna.
12.5 Revisorn ska ha revisionsberättelsen färdig senast sista veckan i februari.

§ 13 Valberedning
13.1 För att få fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet en valberedning på tre (3) personer, varav en som sammankallande.
13.2 Valbar är medlem i någon av föreningens medlemsorganisationer. Ordförande behöver dock inte vara medlem i sådan organisation.
13.3 Valberedningens förslag till årsmötet ska presenteras senast två (2) veckor innan årsmöte. 

§ 14 Föreningsstämma
14.1 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
14.2 Det ska hållas minst två föreningsstämmor per år, varav en är årsmötet.
14.3 Föreningsstämman sammankallas av styrelsen, med kallelse senast två veckor innan mötet.
14.4 Föreningsstämma ska hållas om en majoritet av styrelsens ledamöter beslutar så om en fjärdedel av medlemmarna skriftligen så önskar eller om föreningsstämman så beslutar.
14.5 Ärenden ska för att avgöras på föreningsstämma, uttryckligen anges i kallelsen.

§ 15 Ordinarie årsmöte
15.1 Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
15.2 För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
15.3 Motion från medlem ska senast fyra veckor före årsmötet skriftligen vara inlämnad till styrelsen.
15.4 Dagordning, motioner och övriga handlingar, så som motkandidaturer till valberedningens förslag, som ska tas upp på årsmötet ska vara medlemmarna tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.
15.5 Årsmötet beslutar om närvarorätt och yttranderätt för övriga.
15.6 Följande ärenden ska alltid tas upp på ordinarie årsmöte:

 • Mötets behörighet
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av mötets ordförande och sekreterare
 • Val av två personer att justera mötets protokoll
 • Val av rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk berättelse för föregående år
 • Revisorernas berättelse för föregående år
 • Frågan om ansvarsfrihet för det föregående årets styrelse
 • Motioner och styrelsens yrkanden
 • Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelse, kassör och ordförande, väljs växelvis på två år
 • Val av ordinarie ledamöter till styrelsen, dessa väljs växelvis på två år
 • Val av styrelsesuppleanter för ett år
 • Val av revisor och revisorsuppleant
 • Val av valberedning och sammankallande valberedare
 • Val av representant till Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige
 • Årets verksamhetsplan
 • Medlemsavgifter, sändningsavgifter
 • Årets budget
 • Övriga frågor 

§ 16 Extra årsmöte
16.1 För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
16.2 Dagordning, motioner och övriga handlingar som ska tas upp på det extra årsmötet ska vara medlemmarna tillgängliga senast en vecka innan det extra årsmötet.
16.3 Extra årsmöte ska hållas om en majoritet av styrelsens ledamöter eller en tredjedel av medlemmarna så önskar, om ny ordförande och/eller kassör måste väljas mellan ordinarie årsmöten om föreningsstämma så beslutar eller om revisor så begär.
16.4 På extra årsmöte får utöver punkterna Mötets behörighet Val av mötets ordförande Val av mötets sekreterare Val av två personer att justera mötets protokoll Övriga frågor endast de frågor som angivits i kallelsen behandlas. 

§ 17 Rösträtt
17.1 Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på föreningsstämma.
17.2 Medlemsavgiften måste vara betald senast en vecka innan föreningsstämma.
17.3 På styrelsemötet äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
17.4 En röst per medlem.
17.5 Föreningsstämman beslutar om närvarorätt och yttranderätt för övriga.

§ 18 Röstetal
18.1 Alla frågor som tas upp på föreningsstämma eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna.
18.2 Nedlagda röster räknas inte.
18.3 Vid lika röstetal avgör lotten, dock ej på styrelsemöte då ordförande avgör.

§ 19 Protokoll
19.1 Vid årsmöten och styrelsesammanträden förs protokoll som ska uppta ärenden och beslut.
19.2 Protokoll från föreningsstämmor delges samtliga medlemsföreningar. Protokoll från styrelsemöten delges styrelsemedlemmar och suppleanter samt ordinarie revisorer. Medlemsföreningar ska vid behov kunna få tillgång till protokollsutdrag.
19.3 Vid föreningsstämmor ska röstlängden anges och godkännas av mötet. På styrelsesammanträdena anges de närvarandes namn i protokollet.
19.4 Föreningsstämmorna ska justeras av mötesordföranden och två på mötet valda justeringsmän. Styrelseprotokollen ska av ordföranden och vald justeringsman justeras senast i samband med påföljande styrelsesammanträde. 

§ 20 Uteslutning
20.1 Styrelsen äger rätt – i avvaktan på årsmötesbeslut – att utesluta medlem som bryter mot Öppna Kanalen Växjös stadgar eller på annat sätt skadar föreningen.
20.2 Utesluten medlem får ej tillbaka medlemsavgift.
20.3 Utesluten medlem kan överklaga uteslutning på årsmöte.

§ 21 Stadgeändring
21.1 Stadgeändring kan ske om två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie årsmöte, fattar likalydande beslut därom med 2/3-dels majoritet.
21.2 Minst en månad måste fortlöpa mellan årsmöten som behandlar stadgeändringar.
21.3 Om förslag finns till stadgeändring ska det tas upp som en egen punkt på dagordningen.

§ 22 Överskott
Eventuellt överskott i budgeten återinvesteras i föreningen.

§ 23 Upplösning
23.1 Upplösning av Föreningen Öppna Kanalen Växjö kan ske om beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.
23.2 Minst tre månader ska förflyta mellan dessa båda årsmöten.
23.3 Att upplösningen tas upp som en punkt måste framgå av kallelsen.
23.4 För beslut om upplösning fordras att minst 75% av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
23.5 Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas.
23.6 Därefter ska föreningens eventuella tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.